Obec Předenice
Obec Předenice

Registr oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

https://cro.justice.cz/

Hlavní stránka

Podnět k prošetření

Žádost o nahlížení na neveřejné oznámení

Zákon o střetu zájmů

Aktuality

Často kladené otázky

Přihlásit se jako

Žádost o nahlížení na neveřejné oznámení

Kdo může žádost podat

Každý má právo bezplatně podat žádost o nahlížení na oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů a evidovaných v registru oznámení, jejichž oznámení jsou veřejnosti přístupná až po předchozí žádosti. Jedná se o tyto kategorie veřejných funkcionářů:

- ředitel bezpečnostního sboru a vedoucí příslušník bezpečnostního sboru 1. a 2. řídicí úrovně (s výjimkou příslušníků Policie ČR a Generální inspekce bezpečnostních sborů),

- člen statutárního orgánu, člen řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby zřízené zákonem, státní příspěvkové organizace, příspěvkové organizace územního samosprávného celku (s výjimkou členů správních rad veřejných vysokých škol a statutárního orgánu nebo členů statutárního orgánu, členů řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu samosprávných stavovských organizací zřízených zákonem),

- vedoucí zaměstnanec 2. až 4. stupně řízení právnické osoby zřízené zákonem, státní příspěvkové organizace a příspěvkové organizace územního samosprávného celku (s výjimkou právnických osob vykonávajících činnost školy nebo školského zařízení),

- vedoucí organizační složky státu, vedoucí zaměstnanec 2. až 4. stupně řízení v organizační složce státu a představený podle zákona o státní službě (s výjimkou vedoucího oddělení),

- vedoucí úředník územního samosprávného celku podílející se na výkonu správních činností zařazený do obecního úřadu, do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného statutárního města, do krajského úřadu, do Magistrátu hlavního města Prahy nebo úřadu městské části hlavního města Prahy,

- voják z povolání ve vojenské hodnosti podplukovník a vyšší vojenské hodnosti a

- ředitel veřejné výzkumné instituce podle zákona o veřejných výzkumných institucích.

Oznámení veřejných funkcionářů z řad soudců, státních zástupců, příslušníků Policie ČR a příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů nejsou veřejně přístupná a údaje z těchto oznámení se veřejnosti neposkytují ani podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké údaje (ne)jsou v oznámeních viditelné

Veřejnost nemá v případě veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů ani po vyřízení žádosti o nahlížení přístup k oznámení v celém rozsahu. Z nahlížení jsou vyjmuty identifikátory oznamovaných nemovitých věcí, údaje o oznámených cenných papírech a movitých věcech a údaje o závazcích. Veřejnost nemá přístup ani k datu a místu narození veřejného funkcionáře a eventuálně k dalším údajům, které veřejný funkcionář ministerstvu oznamuje dobrovolně v rámci nepovinně vyplňovaných polí formuláře.

Co musí žádost obsahovat

Žádost o nahlížení na oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů musí obsahovat v případě fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele a v případě právnické osoby obchodní firmu nebo název, identifikační číslo osoby a její sídlo a údaje o fyzické osobě, která jedná v zastoupení právnické osoby včetně jejího oprávnění jednat v zastoupení právnické osoby.

Žádost musí dále obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení, veřejného funkcionáře, nebo označení funkce veřejného funkcionáře a název právnické osoby nebo jejího orgánu nebo organizační složky, ve které veřejný funkcionář působí.

Jak žádost podat

Žádost o nahlížení na oznámení veřejných funkcionářů uvedených v § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů lze podat:

a) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2,

b) elektronicky prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce registru oznámení, tedy na e-mail posta@msp.justice.cz zprávou opatřenou uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 267/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, nebo

c) elektronicky prostřednictvím datové schránky na ID datové schránky: kq4aawz.

Co bude následovat po podání žádosti

Po ověření žádosti o nahlížení (kontrola formálních náležitostí, identifikace a ztotožnění žadatele) udělí správce registru oznámení – Ministerstvo spravedlnosti – žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo, které mu nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení žádosti doručí na jeho adresu pro doručování uvedenou v žádosti. Uživatelské jméno a přístupové heslo do registru oznámení jsou platné po dobu 6 měsíců ode dne jejich prvního použití.

 
 
 
 

Geoportál

Geoportál

Územní plán zde - klikněte do obrázku

Geoportál Misys - kliknutím na obrázek výše se dostanete na geoportál, kde je k dispozici koordinační výkres územního plánu s legendou (zobrazí se po kliknutí na i vpravo u tématu územní plán). V legendě je k dispozici také textová část územního plánu.

 

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Pohled z dronu